ตรวจสอบ ที่ตั้ง ประเภทพื้นที่การรบกวน และผลการประเมินรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง


ตรวจสอบลำดับรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ตามเอกสารแนบ "ภาคผนวก ก รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.pdf"

หมายเหตุ
สํานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่ตั้งและประเภทพื้นที่ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามฐานข้อมูลการอนุญาตของสำนักงาน กสทช.